ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Obchodní podmínky – Zakázky pro firmy

Obchodní podmínky

  • Home
  • Informace
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Smluvní strany pro obchodně-závazkový vztah

LITECH s.r.o.
Se sídlem Norská 571/40, Liberec XI – Růžodol, 460 01
IČ: 25424963, DIČ: CZ25424963
Jsme plátci daně DPH. (dále jen „Poskytovatel“)

a

Objednavatel

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí objednavatelem každý subjekt, který má přidělené identifikační číslo v ČR a který si objedná jeden z placených tarifů portálu na internetové adrese zakazky-pro-firmy.cz (dále jen „Objednavatel či dodavatel“).

2. Popis služby

2.1 Firemní zápis v katalogu firem a zasílání poptávek na email

Internetový portál na adrese zakazky-pro-firmy.cz slouží jako online katalog firem a současně jako zprostředkující portál k zajišťování obchodních poptávek pro registrované Objednavatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího zákazníka s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Poskytovatel provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované Objednavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání obchodní spolupráce. Katalogem firem se rozumí část webových stránek Poskytovatele, kde každý registrovaný Objednavatel provádí prezentaci své firmy či produktu v elektronické podobě za úplatu.

2.1.1 Provedení registrace

Registraci může objednavatel provést online prostřednictvím webového formuláře, dostupného na internetové adrese
https://zakazky-pro-firmy.cz/registrace/dodavatel-nebo-firma/. Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému zakazky-pro-firmy.cz (zakazky-pro-firmy.cz i za použití http:// či https://) je závazná a to jak telefonicky, online přes elektronický formulář, či e-mailem.

2.1.2 Funkčnost služby

Registrací na serveru zakazky-pro-firmy.cz získá objednavatel zápis v online katalogu firem a přístup ke kontaktům na zadavatele všech poptávek zaslaných na email Objednavatele. Přihlašovací jméno a heslo je aktivováno, případně znovu zasláno na vyžádání po uhrazení faktury. Objednavateli budou zasílány poptávky z jím vybraných oborů přímo na uvedený e-mail ihned po jejich zveřejnění na zakazky-pro-firmy.cz
Z realizovaných obchodů neplatí poskytovateli žádnou provizi a služba zprostředkování a zasílání obchodních poptávek je registrovanému Objednavateli poskytována zdarma. Objednavatel hradí pouze poplatek za zobrazení kontaktu na zákazníka formou odečtení konkrétní výše kreditu z jeho účtu. Tato výše odečteného kreditu je závislá na předpokládané ceně realizované zakázky.

2.1.2.1 Balíčky služeb / kredity

Poptávky jsou zasílány zdarma na email objednavatele ze tří vybraných oborů podnikání a to po celou dobu aktivního zápisu Objednavatele do online katalogu firem na stránkách zakazky-pro-firmy.cz
Poptávky lze zasílat pouze na jednu registrovanou e-mailovou adresu.
Objednatel je vlastníkem „kreditu“ dle zvolené služby – informace zde zakazky-pro-firmy.cz/informace/balicky/ a jeho čerpání za zobrazení kontaktu na zákazníka si řídí dle vlastní potřeby a uvážení požadavkem na zobrazení kontaktu tlačítkem „zobrazit kontakt“.
Poskytovatel negarantuje doručení poptávky v návaznosti na chybu poštovního serveru Objednatele, případně jeho poskytovatele.

2.1.3 Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Při provádění objednávky je Objednavatel vyzván systémem k online platbě závazku pomocí služby GoPay, kde si může zvolit vhodný způsob platby. Po úhradě je Objednavateli zaslána faktura, která je označena „zaplaceno“ a současně je mu aktivována služba v plném rozsahu. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet společnosti GoPay, tedy provozovatele platební brány pro poskytovatele služby zakazky-pro-firmy.cz nebo v případě zaslané náhradní faktury připsání platby na účet Poskytovatele. Při neuhrazení ceny služby online nebo v náhradní době splatnosti zasláním faktury se splatností sedmi dnů bude služba zcela blokována a firemní údaje budou předány třetí straně a to pouze za účelem vynucení platby příslušných poplatků. V případě, že je tedy faktura již po termínu splatnosti a Objednavatel nepodal včas a řádně písemnou výpověď, či objednávku služby nestornoval dle bodu 3.2.1 je Provozovatel oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši deset tisíc korun českých jako smluvní pokutu.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti). Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení objednavatele ze systému, bez jakéhokoli finančního vyrovnání.
Poskytovatel služby je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že je faktura vystavená Objednavateli je již po termínu splatnosti a Objednavatel nepodal včas a řádně písemnou výpověď (nebo objednávku nestornoval dle bodu. 3.2.1).
Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služby s okamžitou platností, postoupit fakturu třetí straně a účtovat manipulační poplatek ve výši deset tisíc korun českých.

3.2 Objednavatel

Objednavatel může odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel poruší některý bod této smlouvy a to následujícím způsobem:

Objednavatel odešle na e-mailovou adresu info@zakazky-pro-firmy.cz písemnou reklamaci, kde uvede, který bod smlouvy poskytovatel služby nedodržel a musí požadovat potvrzení o přijetí. Poskytovatel má povinnost do 30 dnů od podání této reklamace registrovaného dodavatele informovat o výsledku reklamačního řízení. V případě, že bude reklamace oprávněná, má poskytovatel povinnost vrátit část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkovému počtu a očekávané finanční hodnotě zaslaných poptávek či délce služby již poskytnuté) a to do 30 dnů od řádného ukončení služby.

Registračním poplatkem se rozumí poplatek pro účely služby uvedení firmy Objednavatele v online katalogu firem s online vyhledáváním. Rozesílání poptávek na email Objednavatele je poskytováno zdarma po celou dobu platnosti zápisu firmy Objednatele v online katalogu firem. Poskytovatel z povahy způsobu získávání poptávek negarantuje počet poptávek v rámci plnění služby ani jejich finanční hodnotu. Počet poptávek v jednotlivých oborech je dán vyšší mocí a zcela souvisí se situací na trhu, s ročním obdobím i konkurenčním prostředí na internetu. I z těchto důvodů poptávky Objednavateli poskytuje jako službu zdarma.

3.2.1 Storno podmínky

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již aktivovanou službu a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 kalendářních dnů od aktivace služby. V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50% z dané částky služby.

3.2.2 Trvání smlouvy

Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem se uzavírá na dobu neurčitou s automatickým prodloužením služby o další shodné období. Před ukončením předchozího období Poskytovatel odešle na email Objednatele fakturu za následující období se splatností 10 dnů. V této lhůtě lze rovněž službu vypovědět ze strany Objednatele a to písemnou formou na adresu nebo email Poskytovatele služby. Pokud tak Objednatel v poskytnuté lhůtě neučiní, má se tak za to, že s prodloužením služby souhlasí a faktura se stává uznanou. V případě, že je faktura již po termínu splatnosti a Objednavatel nepodal včas a řádně písemnou výpověď, je Provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služby s okamžitou platností, postoupit fakturu třetí straně a účtovat manipulační poplatek ve výši deset tisíc korun českých.

4. Ochrana osobních údajů

V případě poskytnutí osobních údajů s nimi bude Provozovatel nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále ve formě písemné či emailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalozích dodavatelů provozovaných firmou LITECH s.r.o. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi objednavateli a poptávajícími. Objednavatel souhlasí s nahráváním všech uskutečněných hovorů, které jsou za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby.

Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace objednavatele v systému zakazky-pro-firmy.cz má poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud dodavatel nepožádá o jejich výmaz.

Poskytovatel služby předává osobní údaje objednavatele pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

Uchovávané osobní údaje může objednavatel nebo poptávající kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

K řádné funkčnosti služeb poskytovaných na internetových stránkách zakazky-pro-firmy.cz je třeba povolit používání cookies. Uzavřením této smlouvy s naší společností souhlasíte s používáním cookies naší společností v plném rozsahu služeb.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování služby zakazky-pro-firmy.cz

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Objednavatelem a Poskytovatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky. Odesláním objednávky Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost LITECH s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách zakazky-pro-firmy.cz

Každý Objednatel má právo a možnost odmítnout jakoukoli změnu provedenou Provozovatelem v těchto podmínkách tím, že na email info(zavináč)zakazky-pro-firmy.cz neprodleně po změně těchto podmínek pošle žádost o smazání své firmy z databáze serveru, kde do obsahu zprávy uvede své IČ, Název firmy a Heslo do účtu na serveru pro přihlášení a předmětu zprávy uvede text „ Odmítnutí změny obchodních podmínek pro Objednatele “ Provozovatel serveru vyřídí tuto žádost, tím že do 30-ti dnů vymaže Objednatele z databáze serveru. Tento krok není ze strany Poskytovatele zpoplatněn, nicméně tímto Objednateli nevzniká nárok na vrácení úměrné části poplatku za službu.

Objednatel je povinen se pravidelně seznamovat se zněním těchto obchodních podmínek a nevyužije-li možnost omítnout změnu dle bodu výše, má se za to, že se zněním obchodních podmínek souhlasí v plném rozsahu.

Provozovatel neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží. Z tohoto důvodu jakékoli chyby či poškození Objednatele (zejména neobdržení poptávky na email Objednavatele) nezakládají nárok na náhradu škody ani žádný jiný nárok.

Provozovatel je oprávněn neuhrazené faktury Objednatele vyplývající z této smlouvy postoupit třetí straně.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2020.

Hledáme další dodavatele!
Jste firma nebo živnostník? Zadejte číslo a zavoláme Vám zpět.
Děkujeme! Brzy se Vám ozve administrátor.
Vyskytla se chyba.